Detailed Search

Speaker Search Results ( 14 )

Ahmed Shawky

Asyut, Asyut Egypt
Orthopedics

Yehia Taha Mohamed K...

Asyut, Asyut Egypt
Cardiology

Azza A. Eltayeb

Asyut, Asyut Egypt
Pediatrics

Fardos H. Abdel Aal

Asyut, Asyut Egypt
Pediatrics

Hatem Mohamed Abdel-...

Asyut, Asyut Egypt
Orthopedic Surgery

Osama Farouk

Asyut, Asyut Egypt
Trauma

Abd El-Latif Hesham

Asyut, Asyut Egypt
Genetics

Youssef Saleh Hassan...

Asyut, Asyut Egypt
Plastic Surgery

Eman Mekawy

Asyut, Asyut Egypt
Dermatology

Ikram Ibraheem Moham...

Asyut, Asyut Egypt
Nursing

Mostafa R. Mohamed

Asyut, Asyut Egypt
Otorhinolaryngology

Nagwa Thabet Abo Elm...

Asyut, Asyut Egypt
Biochemistry and Mol...

Hatem Galal El-Din Z...

Asyut, Asyut Egypt
Orthopedics

Mona Mahmoud Sayed A...

Asyut, Asyut Egypt
Radiology

Convert
Onsite to Virtual Conference

Market your online event to Million plus Healthcare professionals.